Odštěpný závod – charakteristika a podmínky založení

Odštěpný závod je samostatně fungující podnikatelskou jednotkou bez vlastní právní subjektivity lokalizovanou v konkrétním státě, ale příslušnou právnické osobě se sídlem v zahraničí.

Jako takový, přestavuje statut odštěpného závodu ideální prostředek pro expanzi na zahraniční trhy bez nutnosti zakládání nového podnikatelského subjektu se všemi náležitostmi. Jedná se v podstatě o pobočku závislou na zahraniční mateřské společnosti, jejímž prostřednictvím je realizována podnikatelská činnost v rámci daného regionu.

Výhody institutu odštěpného závodu spočívají především v nižších legislativních a správních nárocích na jeho založení a provozu.

Výhody založení odštěpného závodu pro zahraniční subjekty

Institut odštěpného závodu nabízí zahraničním subjektům řadu výhod, které spočívají jednak ve vzájemné provázanosti mateřského podniku a české pobočky usnadňující transakce, převoz zboží apod., jednak snižuje administrativní zátěž celého provozu.

Založení odštěpného závodu nevyžaduje veškeré náležitosti spojené se založením samostatného subjektu, jakými jsou složení vstupního (základního) kapitálu či notářský zápis založení.

company11

K registraci odštěpného závodu zahraničního subjektu je nutné, aby tento subjekt vydal rozhodnutí o jeho zřízení, následně mu bylo schváleno získání oprávnění k realizaci podnikatelské činnosti na území České republiky a provedl registraci do obchodního rejstříku. Obdobně je pak řešeno také zrušení či zánik odštěpného závodu.

Jak odštěpný závod funguje

Z regionálního hlediska se odštěpný závod jeví jako samostatný subjekt s tou výjimkou, že veškerá správa náleží subjektu se sídlem v zahraničí. Pobočku řídí vedoucí odštěpného závodu zastupující zahraniční subjekty ve všech právních úkonech.

K rozhodování nepotřebuje vedoucí zplnomocnění, je však plně odpovědný mateřské společnosti. Pobočka nese název mateřské společnosti s dovětkem odštěpný závodmateřská společnost je také jediným právním subjektem, který může za odštěpný závod vystupovat před správními a kontrolními orgány, uzavírat smlouvy apod.

Veškeré finanční, materiálové, personální toky nebo užívání práv duševního vlastnictví probíhá mezi mateřským a odštěpným závodem neformálně na základě interních pravidel.

firma11

Založení odštěpného závodu

Přestože je celý proces založení odštěpného závodu zahraniční právnické osoby poměrně transparentní, může se pro tyto subjekty (stejně jako pro osoby, jež by měly zaštiťovat jeho fungování) jevit jako složitý, zejména nemají-li dostatečné zkušenosti s českým právním řádem a byrokratickou strukturou.

V tomto případě je optimální obrátit se na registrační agenturu Parker & Hill, která vše zrealizuje. Obvykle je v takovém případě potřeba si pouze připravit příslušné dokumenty, které zpravidla zahrnují:

  • výpis z obchodního rejstříku či obdobný dokument poskytnutý státní institucí státu mateřské společnosti
  • určení nemovitostí, v nichž bude fungovat sídlo odštěpného závodu, výpis z katastru nemovitostí k těmto budovám a souhlas jejich vlastníka s provozem
  • souhlas výkonného (statutárního) orgánu mateřské společnosti se zápisem do obchodního rejstříku
  • jmenování vedoucího odštěpného závodu včetně všech doplňujících dokumentů (souhlas s funkcí, čestná prohlášení, podpisový vzor, výpis z trestního rejstříku apod.)

V rámci služeb, které poskytují tyto agentury můžete buď využít konzultace, přípravu veškerých náležitostí, nebo i zastupování před úřady a státními orgány ve věci zřízení odštěpného závodu. V závislosti na zvoleném rozsahu je pak potřeba dodat případnou další dokumentaci.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup