Zákon, jímž se provádí režim ES pro kontrolu vývozu zboží

594/2004 Sb.
ZÁKON

ze dne 4. listopadu 2004,

jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Změna: 343/2010 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) (dále jen „nařízení Rady“)
a) kontrolu vývozu zboží dvojího užití, včetně softwaru a technologií (dále jen „zboží dvojího použití“), poskytování zprostředkova­telských služeb40) souvisejících se zbožím dvojího použití a tranzitu41) při dodržování mezinárodních režimů, mezinárodních smluv a ujednání, k jejichž plnění se Česká republika zavázala, jakož i některá práva a povinnosti zprostředkova­telů42), vývozců zboží dvojího použití a dalších osob, které se na vývozu podílejí,
b) práva a povinnosti osob přepravujících zboží dvojího použití z území České republiky na území jiného členského státu Evropské unie.
(2) Tento zákon dále upravuje
a) kontrolu poskytování technické pomoci týkající se určitých vojenských konečných použití43),
b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.
(3) Tímto zákonem nejsou dotčena práva a povinnosti osob vykonávajících činnosti podle odstavců 1 a 2 vyplývající ze zvláštních právních předpisů.2)
§ 2
(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) provádí opatření, která jsou předpisy Evropských společenství upravujícími oblast kontroly vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího použití1) svěřena členskému státu Evropské unie.
(2) Ministerstvo
a) uděluje povolení na vývoz zboží dvojího použití a jeho přepravu uvnitř Evropských společenství (dále jen „Společenství“) z území České republiky,
b) sděluje, zda k vývozu zboží dvojího použití bude vyžadováno povolení,
c) sděluje, zda k poskytnutí zprostředkova­telských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití bude vyžadováno povolení,
d) uděluje povolení k poskytnutí zprostředkova­telských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití (dále jen „povolení k poskytnutí zprostředkova­telských služeb“),
e) rozhoduje o zákazu tranzitu,
f) spolupracuje s příslušnými orgány České republiky,
g) spolupracuje s příslušnými orgány Společenství a členských států Evropské unie,
h) spolupracuje s mezinárodními institucemi a orgány jiných států zodpovědnými za provádění kontroly vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího použití,
i) je oprávněno poskytovat informace v rozsahu tohoto zákona orgánům uvedeným v písmenech f) až h) a orgánům uvedeným v § 20,
j) poskytuje a zprostředkovává informace určené osobám uvedeným v § 1 odst. 1 a 2.
(3) Tímto nejsou dotčeny kompetence jiných státních orgánů v oblasti kontroly vývozu zboží dvojího použití podle zvláštních právních předpisů.2)
ČÁST DRUHÁ
POVOLENÍ
§ 3
(1) Povolení k vývozu zboží dvojího použití se vyžaduje, jestliže
a) je zboží dvojího použití uvedeno v příloze I nařízení Rady,5)
b) je tak stanoveno nařízením Rady,6)
c) tak rozhodne ministerstvo v souladu s nařízením Rady;7) ministerstvo zároveň určí pro příslušný vývoz formu povolení (§ 7 odst. 1),
d) je tak z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv stanoveno nařízením vlády, nebo
e) se jedná o technickou pomoc podle § 12.10)
(2) Povolení ministerstva se vyžaduje i k přepravě zboží dvojího použití uvnitř Společenství z území České republiky, v souladu s nařízením Rady.
(3) Povolení k poskytnutí zprostředkova­telských služeb se vyžaduje, jestliže
a) je tak stanoveno v nařízení Rady44),
b) ministerstvo zprostředkovateli sdělí, že
1. zboží dvojího použití neuvedené v příloze I nařízení Rady je nebo by mohlo být určeno celé nebo jeho část k použití podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady,
2. zboží dvojího použití je nebo by mohlo být určeno celé nebo jeho část pro vojenské konečné použití v zemích uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení Rady.
(4) Má-li vývozce nebo zprostředkovatel podezření nebo jestliže by vzhledem k okolnostem měl mít důvody k podezření, že zboží dvojího použití neuvedené v příloze I nařízení Rady, které má v úmyslu vyvézt nebo pro které má v úmyslu poskytnout zprostředkovatelské služby, je celé nebo zčásti určeno k jakémukoli použití uvedenému v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady nebo k vojenskému konečnému použití v zemích uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení Rady, je povinen o této skutečnosti uvědomit ministerstvo, které mu sdělí, zda k vývozu nebo k poskytnutí zprostředkova­telských služeb bude vyžadováno povolení.
§ 4
Všeobecná vývozní povolení
Všeobecnými vývozními povoleními jsou
a) všeobecné vývozní povolení Společenství,
b) všeobecné vývozní povolení České republiky.
§ 5
Všeobecné vývozní povolení podle § 4 písm. b) lze využít na vývoz určitého zboží dvojího použití do určených zemí, pokud tak stanoví prováděcí právní předpis.
§ 6
(1) Všeobecná vývozní povolení lze využít pouze v souladu s podmínkami v nich uvedenými.
(2) Vývozce, který hodlá vyvážet zboží dvojího použití na základě některého ze všeobecných vývozních povolení podle § 4, je povinen se před prvním využitím takového povolení písemně zaregistrovat u ministerstva, včetně uvedení čísla všeobecného vývozního povolení.
(3) K registraci doloží vývozce originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (u fyzické osoby, pouze pokud je zapsána do obchodního rejstříku), originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího oprávnění k podnikatelské činnosti související s vývozem zboží dvojího použití, byl-li vydán.
(4) Ministerstvo potvrdí registraci do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení.
(5) Jakékoliv změny údajů v registraci je vývozce povinen do 15 dnů sdělit ministerstvu.
(6) Vývozce požádá ministerstvo o zrušení registrace, jestliže po dobu 1 roku nevyvezl zboží dvojího použití na základě příslušného všeobecného vývozního povolení, k jehož využívání se zaregistroval.
(7) Vývozce předloží kdykoliv na požádání ministerstvu údaje o vývozech uskutečněných na základě všeobecných vývozních povolení.
§ 7
Individuální vývozní povolení, souhrnné vývozní povolení a povolení k poskytnutí zprostředkova­telských služeb
(1) Pro vývozy zboží dvojího použití, na které se nevztahují všeobecná vývozní povolení, uděluje ministerstvo individuální vývozní povolení nebo souhrnné vývozní povolení. Individuální vývozní povolení nebo souhrnné vývozní povolení se písemně vyhotovují ve dvou výtiscích, přičemž součástí výtisku pro účely celního řízení je odpisový list. Záznam o uskutečněné dodávce v odpisovém listu potvrzuje celní úřad, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Individuální vývozní povolení umožňuje vyvézt zboží dvojího použití v něm stanovené do jedné země určení najednou nebo v dílčích zásilkách na základě smluvního ujednání mezi vývozcem a jeho zahraničním partnerem.
(3) Souhrnné vývozní povolení umožňuje určitému vývozci vyvážet zboží dvojího použití stejného charakteru do jedné nebo více určených zemí.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví formulář žádosti o individuální vývozní povolení, souhrnné vývozní povolení a povolení k poskytnutí zprostředkova­telských služeb.
ČÁST TŘETÍ
ŘÍZENÍ O POVOLENÍ
§ 8
Žádost o povolení
(1) Žádost o individuální vývozní povolení nebo souhrnné vývozní povolení nebo povolení k poskytnutí zprostředkova­telských služeb podává vývozce nebo zprostředkovatel ministerstvu na předepsaném formuláři.
(2) Žádost musí být doložena
a) originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (u fyzické osoby, pouze pokud je zapsána do obchodního rejstříku), případně originálem nebo úředně ověřenou kopií průkazu živnostenského oprávnění nebo obdobného dokladu prokazujícího oprávnění k podnikatelské činnosti související s vývozem zboží dvojího použití, byl-li vydán,
b) dovozním certifikátem příslušného orgánu státu dovozu nebo prohlášením zahraničního konečného uživatele, že zboží dvojího použití nebude používáno k účelům uvedeným v § 3 odst. 4 s informací o konkrétním účelu jeho použití, jež musí odpovídat údajům v žádosti, a s prohlášením, že nebude bez souhlasu země vývozce následně vyvezeno; tyto dokumenty se nemusí předkládat v případech, kdy bylo vydáno povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na základě záruky státu, do kterého je zboží vyváženo,
c) povolením příslušného státního orgánu, pokud je pro vývoz zboží dvojího použití uvedeného v § 3 odst. 1 písm. a) nebo b) vyžadováno zvláštními právními předpisy,19) na žádost ministerstva dalšími doklady a informacemi umožňujícími řádné posouzení daného případu.
(3) Žádost o povolení podle odstavce 1 musí být doložena též návrhem na uzavření smlouvy anebo uzavřenou smlouvou mezi vývozcem a jeho zahraničním partnerem, nebo zprostředkovatelem a jeho zahraničními partnery, s přesnou specifikací zboží dvojího použití včetně uvedení jeho množství.
(4) Vývozce, který žádá o vydání souhrnného vývozního povolení, musí prokázat, že je schopen dodržovat režim kontroly vývozu, zejména ověřovat konečné použití jednotlivých dodávek zboží dvojího použití v rámci uděleného souhrnného vývozního povolení.
(5) V případě, že souhrnné vývozní povolení nebude uděleno z důvodu nesplnění podmínky podle odstavce 4, je vývozce oprávněn podat žádost o individuální vývozní povolení.
§ 9
Rozhodnutí o žádosti
(1) Na základě žádosti podle § 8 rozhodne ministerstvo v souladu s nařízením Rady.
(2) Ministerstvo individuální vývozní povolení nebo souhrnné vývozní povolení neudělí, jestliže
a) vývozce nesplnil podmínky a povinnosti podle § 8 odst. 1 až 4 a nařízení Rady,
b) v období 3 let před podáním žádosti, popřípadě po jejím podání nabylo právní moci rozhodnutí o tom, že vývozce se dopustil správního deliktu podle § 17 odst. 1 písm. a) až f) nebo podle § 18 odst. 1 písm. a) až f),
c) v období 2 let před podáním žádosti nabyla právní moci rozhodnutí o tom, že vývozce se opakovaně dopustil správního deliktu podle § 17 odst. 1 písm. g) až i) nebo podle § 18 odst. 1 písm. g) až i),
d) je to odůvodněno zahraničněpoli­tickými nebo bezpečnostními zájmy České republiky, a to je ministerstvu doloženo příslušnými státními orgány,
e) konečný uživatel nebo konečné použití uvedené v žádosti nezaručuje, že zboží dvojího použití nebude použito ve spojení se zbraněmi hromadného ničení, raketovými systémy schopnými takové zbraně nést nebo pro vojenské konečné použití, nebo
f) nejsou splněny předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.22)
(3) Ministerstvo povolení k poskytnutí zprostředkova­telských služeb neudělí, jestliže
a) zprostředkovatel nesplnil povinnosti podle § 8 odst. 1 až 3 a nařízení Rady,
b) v období 3 let před podáním žádosti, popřípadě po jejím podání nabylo právní moci rozhodnutí o tom, že zprostředkovatel se dopustil správního deliktu podle § 17 odst. 1 písm. a) až f) nebo podle § 18 odst. 1 písm. a) až f),
c) v období 2 let před podáním žádosti nabyla právní moci rozhodnutí o tom, že zprostředkovatel se opakovaně dopustil správního deliktu podle § 17 odst. 1 písm. g) až i) nebo podle § 18 odst. 1 písm. g) až i),
d) je to odůvodněno zahraničněpoli­tickými nebo bezpečnostními zájmy České republiky, a to je ministerstvu doloženo příslušnými státními orgány, nebo
e) konečný uživatel nebo konečné použití uvedené v žádosti nezaručuje, že zboží dvojího použití nebude použito ve spojení se zbraněmi hromadného ničení, raketovými systémy schopnými takové zbraně nést nebo pro vojenské konečné použití.
§ 10
(1) Ministerstvo udělené individuální vývozní povolení nebo souhrnné vývozní povolení nebo povolení k poskytnutí zprostředkova­telských služeb zruší, jestliže
a) bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů, nebo
b) nebyly dodrženy podmínky stanovené v uděleném povolení.
(2) Ministerstvo udělené individuální vývozní povolení nebo souhrnné vývozní povolení nebo povolení k poskytnutí zprostředkova­telských služeb pozastaví na dobu nezbytně nutnou k vyloučení podezření, že existuje některý z důvodů pro jeho neudělení, zrušení, změnu nebo odvolání. Nebude-lishledán důvod pro vydání rozhodnutí o zrušení, změně nebo odvolání příslušného povolení, pozastavení bude ukončeno.
(3) Ministerstvo udělené individuální vývozní povolení nebo souhrnné vývozní povolení nebo povolení k poskytnutí zprostředkova­telských služeb změní nebo odvolá, jestliže dojde ke změně okolností, za nichž bylo uděleno. Při rozhodování přihlíží k důvodům uvedeným v § 9 odst. 2 písm. d) a e) a v § 9 odst. 3 písm. d) a e).
(4) Udělené individuální vývozní povolení nebo souhrnné vývozní povolení nelze zrušit, změnit nebo odvolat, jestliže zboží dvojího použití bylo celním orgánem zcela propuštěno do celního režimu vývozu nebo mu bylo přiděleno celně schválené určení zpětný vývoz a nebo byl již uskutečněn nehmotný přenos softwaru, technologie nebo technické pomoci mimo území Společenství.
(5) Proti rozhodnutí ministerstva o udělení, neudělení, zrušení, pozastavení, změně nebo odvolání individuálního vývozního povolení nebo souhrnného vývozního povolení nebo povolení k poskytnutí zprostředkova­telských služeb nelze podat rozklad. Rozhodnutí se vylučuje z rozhodování soudu.24)
ČÁST ČTVRTÁ
OSTATNÍ POSTUPY
§ 11
Povinnosti vývozce a zprostředkovatele
(1) Vývozce uvede do celního prohlášení číslo uděleného povolení.
(2) Vývozce po ukončení dodávek vrátí ministerstvu výtisk uděleného povolení s odpisovým listem potvrzeným celním úřadem. Je povinen tak učinit nejpozději do 15 dnů po ukončení jeho platnosti nebo konečné realizaci vývozu, není-li v podmínkách tohoto povolení stanoveno jinak. Pokud vývozce udělené povolení nevyužije, neprodleně oznámí tuto skutečnost ministerstvu s uvedením konkrétního důvodu a oba jeho výtisky vrátí.
(3) V případech, kdy vývoz nepodléhá celnímu řízení, vyplní odpisový list vývozce.
(4) Evidence, obchodní dokumenty a záznamy o vývozu nebo poskytnutých zprostředkova­telských službách se uchovávají po dobu nejméně 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém se vývoz uskutečnil nebo byly poskytnuty zprostředkovatelské služby.
(5) Vývozce je dále povinen
a) zajistit prohlášení o konečném použití zboží dvojího použití, pokud je při podání žádosti o vydání povolení požadováno [§ 8 odst. 2 písm. b)],
b) předložit na žádost ministerstva po ukončení vývozu doklad o ověření dodávky vystavený příslušným úřadem země dovozu potvrzující přijetí zboží dvojího použití v povolené zemi určení,
c) poskytnout nezbytnou součinnost při provádění kontrolní činnosti podle § 16.
§ 12
Poskytování technické pomoci
(1) Na poskytování technické pomoci se vyžaduje individuální vývozní povolení.
(2) Technickou pomocí10) se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv technická pomoc, která se vztahuje na opravy, vývoj, výrobu, montáž, zkoušení, údržbu nebo na jiné technické služby a která může mít formu pokynů, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací. Technická pomoc zahrnuje též ústní formu pomoci.
(3) Poskytovatelem technické pomoci (dále jen „poskytovatel“) může být osoba fyzická nebo právnická poskytující technickou pomoc podle odstavce 1. Pro účely tohoto zákona se poskytování technické pomoci považuje za vývoz.
(4) Individuální vývozní povolení se vyžaduje na poskytování technické pomoci, pokud je poskytována mimo území Společenství, je spojena s pohybem osob a je určena nebo si je poskytovatel vědom toho, že je určena
a) k použití ve spojení s vývojem, výrobou, nakládáním, provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení nebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést, nebo
b) do zemí určení, které podléhají zbrojnímu embargu rozhodnutému společným postojem nebo společnou akcí Rady nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě nebo zbrojnímu embargu uvalenému závaznou rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.
(5) Individuální vývozní povolení na poskytování technické pomoci nepodléhá celnímu řízení. Poskytovatel informuje ministerstvo o ukončení vývozu. Je povinen kdykoliv na požádání předložit ministerstvu nebo kontrolním orgánům podle tohoto zákona informace nezbytné k posouzení dodržení podmínek stanovených v uděleném individuálním vývozním povolení.
(6) Individuální vývozní povolení se nevyžaduje, jestliže je technická pomoc poskytnuta
a) v zemi určení uvedené v části 3 přílohy II nařízení Rady,
b) formou veřejně dostupné informace nebo jako součást základního vědeckého výzkumu, jak jsou tyto pojmy definovány v mezinárodních režimech, organizacích nebo smlouvách,10)
c) ústní formou a nevztahuje se ke zboží dvojího použití kontrolovanému jedním či více mezinárodními režimy,1) organizacemi nebo smlouvami.
§ 13
Přeprava zboží dvojího použití uvnitř Společenství
(1) Prováděcí právní předpis může stanovit zboží dvojího použití jiné než uvedené v příloze IV nařízení Rady, pro jehož přepravu z území České republiky na území jiného členského státu se vyžaduje povolení ministerstva, a to pro případy, kdy v době přepravy
a) je přepravující osobě známo, že konečné místo určení příslušného zboží je mimo Společenství,
b) vývoz tohoto zboží do takového konečného místa určení je podmíněn povolením podle § 3 a takový vývoz přímo z území České republiky není povolen na základě všeobecného nebo souhrnného vývozního povolení, nebo
c) zboží nebude v členském státě, do kterého má být přepraveno, zpracováno nebo opracováno ve smyslu článku 24 celního kodexu Společenství.
(2) Pro podání žádosti o povolení pro přepravu zboží dvojího použití uvnitř Společenství podle nařízení Rady a povolení podle odstavce 1 se použije § 8 a pro postup ministerstva § 9 až 10 obdobně.
(3) Povolení udělená podle odstavce 2 nejsou určena pro celní řízení.
(4) Osoba přepravující zboží dvojího použití uvnitř Společenství po ukončení dodávek vrátí zpět ministerstvu příslušný výtisk povolení s odpisovým listem, na který uvede objem realizovaných dodávek a tento údaj potvrdí svým podpisem. Takto je povinna učinit nejpozději do 15 dnů po ukončení platnosti povolení, není-li v jeho podmínkách stanoveno jinak. V případě nevyužití povolení oznámí neprodleně ministerstvu tuto skutečnost s uvedením důvodů a vrátí oba výtisky povolení.
(5) V případě přepravy zboží dvojího použití, které je uvedeno v kategorii 5 kapitole 2 přílohy I nařízení Rady a které není uvedeno v příloze IV nařízení Rady, uvnitř Společenství z území České republiky poskytne osoba přepravující zboží na žádost ministerstva nebo jiného státního orgánu doplňkové informace týkající se tohoto zboží.
Tranzit
§ 13a
(1) Celní úřad v případě zjištění tranzitu zajistí zboží dvojího použití, které není zbožím Společenství45) bez ohledu na práva třetích osob, je-li důvodné podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být určeno k použití podle čl. 4 odst. 1 nebo 2 nařízení Rady, a neprodleně oznámí tuto skutečnost ministerstvu. Uložení těchto opatření oznámí celní úřad ústně osobě, která má zboží dvojího použití dopravované v režimu tranzitu u sebe.
(2) Osoba, které bylo oznámeno opatření o zajištění zboží dvojího použití podle odstavce 1, je povinna toto zboží celnímu úřadu vydat nebo zajistit jeho vydání. Není-li bezprostředně po oznámení tohoto opatření zboží celnímu úřadu vydáno, může být tomu, kdo je má u sebe, odňato. O vydání nebo odnětí zajištěného zboží se sepíše protokol, v němž se uvede množství a popis zajištěného zboží. Protokol podepisují dva celníci a osoba, která zboží vydala nebo jíž bylo odňato. Případné odmítnutí podpisu touto osobou se poznamená do protokolu. Osobě, která zboží vydala nebo které bylo zboží odňato, předá celní úřad druhopis protokolu.
(3) Zajištěné zboží dvojího použití může celní úřad ponechat osobě, které bylo zboží zajištěno, a rozhodnutím jí uložit, že zboží nesmí používat, zcizit nebo s ním jiným způsobem nakládat. Právní úkony, kterými byl tento zákaz porušen, jsou neplatné.
(4) Osoba dotčená uložením opatření podle odstavce 1 může do 3 pracovních dnů ode dne jeho uložení podat písemné námitky celnímu úřadu, který je uložil. Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel příslušného celního úřadu rozhodne o námitkách bez zbytečného odkladu. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné rozhodnutí o námitkách se doručí dotčené osobě.
§ 13b
(1) Ministerstvo může rozhodnout o zákazu tranzitu v případě, že
a) tak stanoví nařízení Rady46), nebo
b) zboží dvojího použití, které není zbožím Společenství45) a které není uvedeno v příloze I nařízení Rady, je nebo by mohlo být určeno celé nebo zčásti k použití uvedenému v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady nebo k vojenskému konečnému použití v zemích uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení Rady.
(2) Proti rozhodnutí ministerstva o zákazu tranzitu nelze podat rozklad. Rozhodnutí se vylučuje z rozhodování soudu24).
(3) Ministerstvo oznámí nabytí právní moci rozhodnutí o zákazu tranzitu, nebo že se rozhodnutí o zákazu tranzitu nevydá, neprodleně celnímu orgánu, který zajistil zboží podle § 13a odst. 1.
(4) V případě, že ministerstvo rozhodne o zákazu tranzitu, rozhodne celní úřad, který zajistil zboží podle § 13a odst. 1, že se toto zboží zabírá, nejsou-li ve lhůtě 20 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zákazu tranzitu u tohoto zboží splněny požadavky k přidělení celně schváleného určení přípustného pro zboží, které není zbožím Společenství a jehož tranzit je zakázán. Celně schváleným určením přípustným pro zboží, které není zbožím Společenství a jehož tranzit je zakázán, je jiné celně schválené určení než režim vnějšího tranzitu a umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu.
(5) Vlastníkem zboží zabraného podle odstavce 4 se stává stát.
Mezinárodní dovozní certifikát
§ 14
(1) Ministerstvo v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti vývozních kontrol vydá, pokud není dále stanoveno jinak, před dovozem zboží dvojího použití do České republiky mezinárodní dovozní certifikát (dále jen „dovozní certifikát“) v případě, je-li vyžadován zahraničním dodavatelem.
(2) Dovozní certifikát se písemně vyhotovuje ve dvou výtiscích, přičemž součástí výtisku pro účely celního řízení je odpisový list; tento výtisk je dokladem o ověření dodávky v případě, že je vyžadován zahraničním dodavatelem.
(3) Žádost o dovozní certifikát podává dovozce ministerstvu na jím předepsaném formuláři.
(4) Žádost obsahuje zejména tyto údaje:
a) označení zboží dvojího použití,
b) množství a hodnotu zboží dvojího použití,
c) údaje prokazující totožnost dovozce a konečného uživatele [§ 6 odst. 2 písm. b)],
d) jméno a adresu zahraničního dodavatele,
e) konečné použití zboží dvojího použití.
(5) Žádost musí být doložena
a) originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (u fyzické osoby, pouze pokud je zapsána do obchodního rejstříku), případně originálem nebo úředně ověřenou kopií živnostenského listu,
b) povolením příslušného státního orgánu, pokud je pro dovoz zboží dvojího použití vyžadováno zvláštními právními předpisy,
c) na žádost ministerstva dalšími doklady a informacemi umožňujícími řádné posouzení daného případu,
d) návrhem na uzavření smlouvy nebo uzavřenou smlouvou mezi dovozcem a jeho zahraničním dodavatelem s přesnou specifikací zboží dvojího použití včetně uvedení jeho množství.
(6) Ministerstvo dovozní certifikát nevydá, jestliže
a) dovozce nesplnil podmínky stanovené v odstavcích 4 a 5 pro předložení žádosti,
b) v období 3 let před podáním žádosti, popřípadě po jejím podání nabylo právní moci rozhodnutí o tom, že dovozce se dopustil správního deliktu podle § 17 odst. 1 písm. a) až f) nebo podle § 18 odst. 1 písm. a) až f),
c) v období 2 let před podáním žádosti nabyla právní moci rozhodnutí o tom, že dovozce se opakovaně dopustil správního deliktu podle § 17 odst. 1 písm. g) až i) nebo podle § 18 odst. 1 písm. g) až i),
d) je to odůvodněno bezpečnostními zájmy České republiky,
e) konečné použití uvedené v žádosti nezaručuje, že zboží dvojího použití nebude použito ve spojení se zbraněmi hromadného ničení, raketovými systémy schopnými takové zbraně nést nebo pro vojenské konečné použití, nebo
f) nejsou splněny předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.22)
(7) Pokud dovozce dovozní certifikát nevyužije, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ministerstvu s uvedením konkrétního důvodu.
(8) Dovozce, jemuž byl vydán dovozní certifikát, vede evidenci nebo uchovává obchodní dokumenty a záznamy o dovozech do České republiky uskutečněných na jeho základě. Evidence, obchodní doklady nebo záznamy se uchovávají po dobu nejméně 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém se dovoz uskutečnil, v rozsahu údajů umožňujících následné ověření dovozu zboží dvojího použití a jeho skutečné použití. Evidenci, obchodní doklady nebo záznamy je povinen předložit kdykoliv na požádání ministerstvu nebo kontrolním orgánům podle tohoto zákona.
(9) Prováděcí právní předpis stanoví formulář žádosti o dovozní certifikát.
§ 15
(1) Celní úřad po uskutečněném dovozu do České republiky potvrdí dovozcivýtisk určený pro celní řízení, jestliže je zahraničním dodavatelem vyžadován doklad o ověření dodávky.
(2) Celní úřad v případě zjištění nesrovnalostí, týkajících se dovezenéhozboží dvojího použití, informuje ministerstvo.
ČÁST PÁTÁ
KONTROLA A SANKCE
§ 16
Kontrola
(1) Kontrolu dodržování nařízení Rady a tohoto zákona provádějí celníorgány a podle zvláštních právních předpisů další státní orgány v rozsahu v nich uvedeném.19)
(2) Kontrolní orgány podle odstavce 1 provádí z podnětu ministerstvatéž předběžnou kontrolu zaměřenou na ověření údajů uvedených v žádosti o povolení (§ 8, 12, 13) nebo dovozní certifikát (§ 14).
(3) Celní orgány mají právo vstupovat do obchodních místností a prostorurčených k podnikání, v nichž se zboží dvojího použití nachází nebo nacházet má, nahlížet do obchodních spisů vývozců, dovozců a dalších osob, které se na vývozu, dovozu nebo přepravě zboží dvojího použití uvnitř Společenství podílejí, a pořizovat o nich dokumentaci.
(4) Celní orgány jsou oprávněny za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem28) kontrolovat přenos softwaru a technologie dvojího použití elektronickými prostředky, faxem nebo telefonem do místa určení mimo území Společenství.
(5) K zabezpečení kontrolní činnosti vede Generální ředitelství cel evidenci o vývozech zboží dvojího použití podléhajícího celnímu řízení. Celní úřady vedou tyto evidence ve své územní působnosti. Generální ředitelství cel poskytuje ministerstvu potřebné informace o uskutečněném vývozu zboží dvojího použití.
(6) Celní úřad přeruší celní řízení nebo v případě nutnosti jiným způsobem zabrání, aby vývoz zboží dvojího použití byl uskutečněn, jestliže
a) má důvodné podezření, že při udělení povolení nebyla vzata v úvahu významná informace,
b) od doby, kdy bylo uděleno povolení, se změnily okolnosti, které mohly mít vliv na udělení povolení, nebo
c) byl o to požádán ministerstvem v případě závažných zjištění.
V těchto případech celní úřad neprodleně informuje ministerstvo, které rozhodne o dalším postupu podle § 10. V případě, že licence byla vydána orgánem jiného členského státu, postupuje ministerstvo podle nařízení Rady.
Správní delikty
§ 17
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) vyveze zboží dvojího použití z území Společenství bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle nařízení Rady nebo tohoto zákona (§ 3), anebo k vývozu použije povolení nepravé, padělané, či pozměněné,
b) přepraví zboží dvojího použití z území České republiky na území jiného členského státu Evropské unie bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle nařízení Rady nebo tohoto zákona (§ 3 odst. 2, § 13), anebo k přepravě použije povolení nepravé, padělané, či pozměněné,
c) poruší rozhodnutí o zákazu tranzitu podle § 13b,
d) poskytne zprostředkovatelské služby související se zbožím dvojího použití bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle § 3 odst. 3 nebo 4 nebo nařízení Rady, anebo k poskytnutí zprostředkova­telských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití použije povolení nepravé, padělané či pozměněné,
e) poskytne technickou pomoc bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle tohoto zákona [§ 3 odst. 1 písm. e), § 12], anebo technickou pomoc poskytne s povolením nepravým, padělaným, či pozměněným,
f) poskytne nepravdivé, nesprávné nebo neúplné údaje nebo zamlčí informace důležité pro řádné posouzení žádosti o udělení povolení nebo dovozního certifikátu, anebo předloží nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné doklady za účelem získání povolení nebo dovozního certifikátu,
g) poruší některou z povinností stanovenou nařízením Rady nebo tímto zákonem (§ 3 odst. 4, § 6 odst. 2 a 3, § 6 odst. 5 až 8, § 11 a § 13 odst. 5),
h) poruší některé z podmínek stanovených v povolení podle nařízení Rady nebo tohoto zákona (§ 6 odst. 1, § 12, 13),
i) vyveze zboží dvojího použití z území Společenství bez platné registrace, ačkoliv je registrace vyžadována podle tohoto zákona (§ 6),
j) nevede evidenci nebo neuchovává obchodní dokumenty a záznamy o přepravě zboží dvojího použití, které je uvedeno v příloze I nařízení Rady, uvnitř Společenství podle nařízení Rady,
k) při přepravě zboží dvojího použití, které je uvedeno v příloze I nařízení Rady, uvnitř Společenství zřetelně neuvede v příslušných obchodních dokumentech, že se jedná o zboží, které při vývozu ze Společenství podléhá kontrolám podle nařízení Rady,
l) nevede evidenci nebo neuchovává obchodní dokumenty a záznamy podle § 14 odst. 8 tohoto zákona.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
a) 20 000 000 Kč nebo do výše pětinásobku ceny zboží dvojího použití, je-li takto zjištěná horní hranice sazby pokuty vyšší, nebo propadnutí zboží dvojího použití, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až f),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g) až l).
(3) Propadnutí zboží dvojího použití lze uložit samostatně nebo spolu s pokutou, jestliže zboží dvojího použití náleží pachateli správního deliktu, a zboží bylo
1. ke spáchání správního deliktu užito nebo určeno, anebo
2. bylo správním deliktem získáno nebo bylo nabyto za zboží správním deliktem získané.
(4) Vlastníkem propadnutého zboží podle odstavce 3 se stává stát.
§ 18
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) vyveze zboží dvojího použití z území Společenství bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle § 3 odst. 1 nebo 4 nebo nařízení Rady, anebo k vývozu použije povolení nepravé, padělané či pozměněné,
b) přepraví zboží dvojího použití z území České republiky na území jiného členského státu Evropské unie bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle § 3 odst. 2 nebo § 13 nebo nařízení Rady, anebo k přepravě použije povolení nepravé, padělané či pozměněné,
c) poruší rozhodnutí o zákazu tranzitu podle § 13b,
d) poskytne zprostředkovatelské služby související se zbožím dvojího použití bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle § 3 odst. 3 nebo 4 nebo nařízení Rady, anebo k poskytnutí zprostředkova­telských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití použije povolení nepravé, padělané či pozměněné,
e) poskytne technickou pomoc bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle tohoto zákona [§ 3 odst. 1 písm. f), § 12], anebo technickou pomoc poskytne s povolením nepravým, padělaným, či pozměněným,
f) poskytne nepravdivé, nesprávné nebo neúplné údaje nebo zamlčí informace důležité pro řádné posouzení žádosti o udělení povolení nebo dovozního certifikátu, anebo předloží nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné doklady za účelem získání povolení nebo dovozního certifikátu,
g) poruší některou z povinností stanovenou nařízením Rady nebo tímto zákonem (§ 3 odst. 4, § 6 odst. 2 a 3, § 6 odst. 5 až 8, § 11 a § 13 odst. 5),
h) poruší některé z podmínek stanovených v povolení podle nařízení Rady nebo tohoto zákona (§ 6 odst. 1, § 12, 13),
i) vyveze zboží dvojího použití z území Společenství bez platné registrace, ačkoliv je registrace vyžadována podle tohoto zákona (§ 6).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. g) až i) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 19
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Výměra pokuty právnické osobě se určí s ohledem na míru, význam a dobu ohrožení zahraničněpoli­tických, obchodních nebo bezpečnostních zájmů státu, popřípadě s ohledem na způsobenou škodu.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad, v jehož obvodu byl správní delikt zjištěn.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby35) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(8) Nebylo-li uloženo propadnutí zboží dvojího použití podle tohoto zákona, celní úřad rozhodne, že takové zboží se zabírá, jestliže
a) nezjistí do šedesáti dnů ode dne, kdy správní delikt vyšel najevo, skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě,
b) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo
c) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.
(9) Vlastníkem zabraného zboží dvojího použití podle odstavce 8 se stává stát.
ČÁST ŠESTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 20
(1) K zabezpečení důsledného provádění ustanovení tohoto zákona je ministerstvo oprávněno žádat od státních orgánů vyjádření k jednotlivým případům vývozů zboží dvojího použití nebo jejich přepravě uvnitř Společenství poskytnutí zprostředkova­telských služeb nebo tranzitu z hlediska zahraničněpoli­tických a bezpečnostních zájmů státu a informace o vývozcích nebo zprostředkovatelích žádajících o udělení povolení, jakož i o jejich podnikatelské činnosti, jestliže se vztahuje ke zboží dvojího použití. Tyto orgány jsou povinny vydat vyjádření, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy,37) a to ve lhůtě do 20 dnů po obdržení žádosti, anebo po dohodě s ministerstvem ve lhůtě přiměřeně prodloužené.
(2) Ministerstvo a Generální ředitelství cel si vzájemně poskytují údaje týkající se řízení o povolení a celního řízení v rozsahu údajů uvedených v uděleném povolení. Navzájem se neprodleně informují o skutečnostech významných pro řízení o povolení, kontrolu dodržování nařízení Rady a tohoto zákona a ukládání sankcí nebo jiných opatření podle tohoto zákona. Celní orgány poskytnou ministerstvu informace významné pro řízení o povolení zjištěné při kontrolní činnosti.
(3) Ministerstvo a Státní úřad pro jadernou bezpečnost si v oblasti jaderných, chemických a biologických položek vzájemně poskytují údaje týkající se řízení o povolení a povolovacího řízení podle zvláštních právních předpisů.22) Navzájem se neprodleně informují o skutečnostech významných pro řízení o povolení, kontrolu dodržování nařízení Radya tohoto zákona. Státní úřad pro jadernou bezpečnost poskytne ministerstvu informace významné pro řízení o povolení zjištěné při kontrolní činnosti.
(4) Ministerstvo, Ministerstvo vnitra a Úřad pro zahraniční styky a informace si vzájemně poskytují údaje týkající se řízení o povolení nebo o dovozním certifikátu v rozsahu stanoveném vzájemnou součinnostní dohodou.
§ 21
Udělená povolení jsou nepřevoditelná a nepřecházejí na právní nástupce. Osoba, které bylo individuální vývozní povolení nebo souhrnné vývozní povolení uděleno, je musí proto předložit celnímu úřadu jako deklarant, a to sama nebo prostřednictvím přímého zástupce.38)
§ 22
zrušen
§ 23
Stát neodpovídá za újmu vzniklou vydáním rozhodnutí z důvodů stanovenýchna­řízením Rady a tímto zákonem; odpovědnost státu podle zvláštního právního předpisu není tímto dotčena.39)
§ 24
Zmocňovací ustanovení
Vláda
a) vydá nařízení k provedení § 7 odst. 4 a § 14 odst. 9,
b) může vydat nařízení k provedení § 3 odst. 1 písm. d) a § 5.
HLAVA II
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 25
(1) Licence pro vývoz kontrolovaného zboží do třetích zemí vydané podle dosavadních právních předpisů se považují za povolení vydané podle tohoto zákona.
(2) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ukončípodle tohoto zákona.
(3) Všeobecná vývozní povolení podle § 4 lze využívat jen na základěregistrace provedené podle tohoto zákona.
HLAVA III
ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 26
Zrušují se:
1. Zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologiípo­dléhajících mezinárodním kontrolním režimům.
2. Zákon č. 204/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrolevývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům.
3. Vyhláška č. 397/2003 Sb., k provedení zákona č. 21/1997 Sb., o kontrolevývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb.
4. Vyhláška č. 398/2003 Sb., stanovující všeobecnou dovozní licenci, na základě které lze uskutečnit dovoz kontrolovaného zboží do České republiky (vyhláška o všeobecné dovozní licenci).
§ 27
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.