Zákon o podpoře malého a středního podnikání

47/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. ledna 2002
o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 1/2004 Sb.
Změna: 690/2004 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon stanoví zásady pro poskytování podpory při zahájení podnikání, jakož i při upevňování ekonomického postavení malých a středních podnikatelů (dále jen „podpora“).
(2) Žadatel o podporu musí mít trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
(3) Tento zákon se nevztahuje na podpory poskytované do oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby.
§ 2
Malí a střední podnikatelé
Za malého a středního podnikatele se pro účely tohoto zákona považuje podnikatel, který splňuje kritéria stanovená přímo použitelným předpisem Evropských společenství.1)
§ 3
Oblasti podpory
Podpora může být poskytnuta na
a) projekty zaměřené na investice,
b) výchovu a vzdělávání ve vzdělávacích programech středních škol ukončených výučním listem,
c) zvyšování odbornosti dospělých,
d) hospodářské a technické poradenství,
e) projekty sdružení pro rozvoj malých a středních podnikatelů a k posílení jejich postavení na trhu,
f) získávání informací o podnikání,
g) projekty výzkumu a vývoje, jejichž výsledky malí a střední podnikatelé využívají,
h) projekty v regionech se soustředěnou podporou státu a v ostatních regionech, jejichž podporování státem je žádoucí z jiných důvodů,
i) vytváření nových pracovních míst,
j) navazování kontaktů a spolupráce se zahraničními partnery a účast na vnitrostátních i zahraničních výstavách a veletrzích,
k) zavedení systémů zajišťujících zvýšení kvality produkce a řízení podniků a využití služeb podporujících zvýšení konkurenceschop­nosti,
l) projekty zaměřené na investice spojené s ochranou životního prostředí, poskytování technických informací a poradenských služeb nebo vybraných provozních nákladů určených na činnosti spojené s ochranou životního prostředí.
§ 4
(1) Poskytování podpory musí být v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory.3) Na podporu podle tohoto zákona není právní nárok.
(2) Podpora se poskytuje ve formě
a) návratné finanční výpomoci,
b) dotace,
c) finančního příspěvku,
d) záruky, nebo
e) úvěru se sníženou úrokovou sazbou.
(3) Podpora podle odstavce 2 může být použita pouze k účelu stanovenému tímto zákonem a k účelu stanovenému programy podpory schválenými vládou na základě tohoto zákona (§ 6).
§ 4a
(1) Zřizuje se Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen „agentura“) jako státní příspěvková organizace se sídlem v Praze. Agentura má právo hospodařit s majetkem státu a při své činnosti se řídí zvláštními zákony.3a) Agentura je podřízena Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“).
(2) Statutárním orgánem agentury je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. Bližší podmínky činnosti agentury a její organizační uspořádání upraví statut, který schvaluje ministr průmyslu a obchodu.
(3) Agentura plní úkoly v oblasti podpory podnikání tím, že
a) poskytuje podporu malým a středním podnikatelům podle tohoto zákona,
b) poskytuje podporu podnikatelům na základě programů schválených vládou podle zvláštního zákona,3b)
c) plní funkci určené organizace při poskytování investičních pobídek podle zvláštního zákona,3c)
d) plní další úkoly v oblasti podpory podnikání.
(4) Agentura dále poskytuje podporu podnikatelům z finančních prostředků Evropské unie.
§ 5
(1) Finanční prostředky státního rozpočtu určené k financování podpor podle tohoto zákona jsou soustředěny v rozpočtové kapitole ministerstva, které může zajišťovat finanční prostředky pro financování podpor i z dalších zdrojů.
(2) Podporu poskytují
a) ministerstvo, Agentura, Česká agentura pro podporu obchodu CzechTrade a Design centrum ČR, zřízené ministerstvem, a to ve formě uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) a b). K tomuto účelu tyto subjekty, nejsou-li organizační složkou státu, zřídí ve prospěch České republiky účty u banky, která vede jejich účet, a podporu poskytují na základě písemné dohody uzavřené s ministerstvem; dohoda musí obsahovat podmínky použití prostředků státního rozpočtu, a to podle jednotlivých programů podpory, způsob jejich vyplácení příjemcům podpory, zásady nakládání s těmito prostředky na účtech banky, pravidla pro jejich zúčtování se státním rozpočtem,
b) Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (dále jen „banka“), a to ve formě uvedené v § 4 odst. 2 písm. c) až e), z prostředků státního rozpočtu soustředěných na účtech zřízených bankou ve prospěch České republiky. Podporu banka poskytuje na základě písemné dohody uzavřené s ministerstvem; dohoda musí obsahovat podmínky podle písmene a) obdobně a dále stanovení výše odměny banky za poskytované služby zahrnující přiměřený zisk (dále jen „poskytovatelé podpory“).
(3) Ministerstvo dbá o to, že na účtech banky nebudou vznikat vklady prostředků státního rozpočtu nepřiměřené splatným závazkům.
(4) Prostředky určené na financování podpory jsou pro účely jejich zúčtování se státním rozpočtem prováděného bankou považovány za čerpané dnem uzavření smlouvy s příjemcem podpory, a to v rozsahu celého sjednaného závazku k jejich vyplacení.
(5) Příjemcem podpory mohou být malí a střední podnikatelé při splnění podmínek stanovených tímto zákonem; u podpory podle § 3 písm. e) mohou být příjemcem podpory i sdružení pro rozvoj malých a středních podnikatelů, která jsou právnickou osobou; u podpory podle § 3 písm. f) mohou být příjemcem podpory i osoby připravující se na podnikání.
§ 6
(1) Podrobnosti poskytování podpory jsou obsaženy v programech podpory, které na návrh ministerstva (dále jen „navrhovatel programu podpory“) schvaluje vláda. Zveřejnění programu podpory provádí navrhovatel programu podpory v Obchodním věstníku a na své adrese ve veřejně přístupném informačním systému (Internet).
(2) Programy podpory obsahují
a) název navrhovatele programu podpory,
b) název subjektu, který přijímá žádosti o poskytnutí podpory, jakož i subjektu, který provádí hodnocení a výběr,
c) název poskytovatele podpory,
d) předmět a účel podpory,
e) vymezení příjemců podpory,
f) oblasti podpory, podrobnosti a formu jejího poskytování a způsob jejího užití,
g) vymezení výše jednotlivých forem podpor pro jeden projekt,
h) náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení a vyřízení,
i) dobu trvání programu podpory.
§ 7
(1) Žádost o poskytnutí podpory se předkládá subjektu uvedenému v příslušném programu podpory.
(2) Podpora ve formě uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) a b) se poskytuje na základě rozhodnutí4) poskytovatele podpory.
(3) Podpora ve formě uvedené v § 4 odst. 2 písm. c) až e) se poskytuje na základě smlouvy mezi poskytovatelem podpory a příjemcem podpory.
(4) Rozhodnutí podle odstavce 2 a smlouva podle odstavce 3 musí stanovit především příjemce podpory, účel, výši a podmínky podpory, lhůtu jejího čerpání a postup při porušení podmínek poskytování podpory. Smlouva podle odstavce 3, kterou se sjednává úvěr se sníženou úrokovou sazbou, musí dále obsahovat ujednání o způsobu zajištění závazku.
§ 8
Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu podle tohoto zákona a pro uplatňování sankcí při porušení rozpočtové kázně platí zvláštní právní předpisy.5)
§ 9
Vláda předkládá Poslanecké sněmovně jedenkrát ročně zprávu o vývoji malého a středního podnikání včetně vyhodnocení účinnosti podpor a hospodárnosti využívání prostředků státního rozpočtu podle tohoto zákona a záměr na další zdokonalení účinnosti podpor.
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 10
Práva a povinnosti vzniklé ze smluv, které byly uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo z rozhodnutí, která byla vydána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.
§ 11
Zrušuje se zákon č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 12
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 256/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 1 písm. d) se slova „, s výjimkou regionální podpory podnikání,“ zrušují.
2. V § 14 odst. 1 se slova „včetně regionální podpory podnikání,“ zrušují.
ČÁST TŘETÍ
§ 13
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.